Общи условия за използване на уебсайт menuschool.bg

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Меню – кулинарно училище ООД, по-долу за краткост “Търговец”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт www.menuschool.bg наричани по-долу за краткост Потребител, от друга.

Меню – кулинарно училище ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с:
ЕИК: 200301639,
Aдрес: София 1528, кв. Димитър Миленков 43
Email: info@menuschool.bg
Tелефон: +359 888 364 651

Адрес за кореспонденция:
гр. София 1113, ул. Маестро Михаил Милков 6-8

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Меню – кулинарно училище ООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Меню – кулинарно училище ООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
тел: 02/91-53-518
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: http://www.cpdp.bg/

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс 02 / 988 42 18
гореща линия 0700 111 22
Уеб сайт: http://www.kzp.bg/

Комисия за защита на конкуренцията
България, София 1000, бул. „Витоша“ №18
Телефон: 02 935 61 90, 02 935 61 36
Факс: 02 980 73 15
Уеб сайт: http://www.cpc.bg/

 Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – menuschool.bg и всички негови подстраници.

Доставчикmenuschool.bg от името на Меню – кулинарно училище ООД

Ползвател/Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество. Същото се отнася и за кулинарните курсове.

Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.(1) menuschool.bg e сайт и електронен магазин, поддържан и актуализиран от Меню – кулинарно училище ООД, достъпен на адрес в Интернет www.menuschool.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от menuschool.bg стоки и тяхната доставка, както и договори за предоставяне на услуги, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на menuschool.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат услугите, стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с menuschool.bg, съгласно поддържаните от menuschool.bg електронни средства за разплащане, изрично упоменати на интерфейса на страницата.

5. Да получават информация за нови услуги и стоки, предлагани от menuschool.bg

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с menuschool.bg чрез интерфейса на страницата на menuschool.bg, достъпна в Интернет;

7. Да имат възможност да задават допълнителни въпроси относно всяка предоставена информация на интерфейса на страницата, както и да получават своевременен отговор на запитванията си чрез страницата или по индивидуално посочена електронна поща;

Чл. (2) Публикуването на интерфейса на страница има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули (стоки и услуги) от menuschool.bg.

Чл. (3) menuschool.bg чрез страницата си в Интернет има право да променя цените на предлаганите стоки и услуги по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока и/или услуга. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана или се обявява по начин подхождащ на естетическото оформление на страницата.

Чл.4. Доставчикът предоставя предлаганите от него артикули по предвидения за това начин и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките и договори за предоставяне на услуги, предлагани от menuschool.bg чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.menuschool.bg . Всеки договор се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика. Ползвателите могат да сключат договор с доставчика, както след регистрацията си като потребители, така и директно чрез заявяване на стоки и услуги, по предвидения за това начин, без регистрация.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоките и/или договор за предоставяне на услуги, Доставчикът се задължава да достави на Ползвателя определените от него чрез интерфейса стоки и/или да предостави заявените услуги. Относно сключените договори за покупко – продажба на стоки Доставчикът се задължава и прехвърля собствеността на заявените стоки на Ползвателите от момента на сключване на договора. Всеки договор се счита сключен с приемане на предложението на Ползвателя от страна на Доставчика.

(3) Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информацията, изискана от Доставчика не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с него.

(4) Освен ако не е предвидено друго при отправянето на поканата от страна на Доставчика, стоките и/или услугите се доставят за сметка на последния. Доставчикът си запазва правото в случай на изрично упоменаване на съответното място на страницата на menuschool.bg доставката на конкретно посочени стоки да е за сметка на Ползвателите, като в този случай е длъжен да посочи и цената на доставката.

(5) Доставчикът не носи отговорност за грешно въведена информация от страна на Ползвателите при сключването на договорите, в това число и при неправилно въведен адрес за доставка, лични данни и други. В случай на грешно посочен адрес за доставка Доставчикът не носи отговорност за вредите, които настъпват или са могли да настъпят за Ползвателя.

(6) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки или изпълнява поетите задължения за предоставяне на услугите в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на menuschool.bg и съгласно настоящите общи условия.

Чл.6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им и цялата кореспонденция във връзка със сключването и изпълнението на договорите ще бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Счита се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на страницата на menuschool.bg са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако:

– Ползвателят е въвел съответното име, електронна поща и парола за достъп, ако е регистриран Ползвател или

– са попълнили всички необходими данни за получаване на съответните заявени стоки/услуги, ако не е регистриран Ползвател.

(3) В нито един случай Доставчикът не е задължен да прави опити да проверява предоставената му от Ползвателя информация относно данни, адрес за доставка, банкови сметки и подобни във връзка с осъществяване на предмета на настоящите общи условия и в нито един случай не носи отговорност за вредите от грешно попълнени данни.

II. НАЧИНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА menuschool.bg

Чл.7. (1) За да използва menuschool.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки и/или договор за предоставяне на услуги, Ползвателят може да се регистрира като потребител на уебсайта. За тази цел Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, като по този начин се регистрира онлайн. Всеки регистриран потребител на menuschool.bg освен възможност да пазарува от онлайн магазина на уебсайта, може да получава своевременна информация за най-новите продукти, информация за отстъпки, клубни карти и всякакви преференции, определяни периодично и предоставяни от Доставчика.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва и придобива качеството на регистриран потребител.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на съобщение в електронна форма на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се профил /акаунт / на Ползвателя, като от този момент за Доставчикът възникват задълженията да предоставя на регистрирания потребител информацията по ал.1.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

(6) Във всички случаи Доставчикът не е носи отговорност за вредите и пропуснатите ползи, настъпили за Ползвателя от неспазване на задълженията му по предходните алинеи.

Чл.8. (1) Освен чрез регистрация, Доставчикът предоставя възможност Ползвателите да използва онлайн магазина menuschool.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки или договор за предоставяне на услуги и чрез въвеждане на име, електронна поща и адрес за доставка.

(2) Попълване на информацията, посочена в предходната алинея и поръчването на съответните артикули чрез натискането на бутоните „Да, приемам“ и „Заявявам/ Поръчвам“,е равнозначно на изявление за сключване на договор, като по този начин Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) Доставчикът потвърждава получаването на изявлението на Ползвателя за сключване на договор, чрез изпращане на съобщение в електронна форма на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се електронно досие на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(4) Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

(5) Във всички случаи Доставчикът не носи отговорност за вредите и пропуснатите ползи, настъпили за Ползвателя от неспазване на задълженията му по предходните алинеи.

III. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТВЯНЕ НА УСЛУГИ

Чл.9. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки или договори за предоставяне на услуги в menuschool.bg по предвидените в раздел IV от настоящите общи условия начини.

Чл.10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоки и/или договори за предоставяне на услуги с Доставчика по следната процедура:

(1) ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ:

1. Извършване на регистрация в menuschool.bg ;

2. Влизане в системата за извършване на поръчки на menuschool.bg чрез идентифициране с име и парола

3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки и/или услуги на menuschool.bg и добавянето им към списък на продуктите за покупка.

4. Избор на продуктите от списъка на продуктите за покупка, за които да бъдат сключени договори за покупко-продажба и/или договори за предоставяне на услугата.

5. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

6. Избор на способ за плащане на цената.

7. Потвърждение от страна на Доставчика на електронната поща на Ползвателя, че заявката е регистрирана в което е указан и срока и начина за извършване на плащането на цената;

(2) ЧРЕЗ ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДАННИ, БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ:

1. Влизане в системата за извършване на поръчки на menuschool.bg и посочване на данните, предвидени в чл.8, ал.1;

2. Избиране на една или повече от предлаганите стоки и/или услуги на menuschool.bg и добавянето им към списък на продуктите за покупка.

3. Избор на продуктите от списъка на продуктите за покупка, за които да бъдат сключени договори за покупко-продажба и/или договори за предоставяне на услугата.

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5. Избор на способ за плащане на цената.

6. Потвърждение от страна на Доставчика на електронната поща на Ползвателя, че заявката е регистрирана в което е указан и срока и начина за извършване на плащането на цената;

(3) Във всички случаи, освен ако избрания способ за плащане е чрез наложен платеж, Ползвателят е длъжен да заплати цената на стоките/услугите авансово в предвидения в чл.10, ал.1, т.7 или съответно чл.10, ал.2, т.6 срок. При плащане чрез наложен платеж цената се плаща на доставка в брой.

(4) В случай, че в срока предвиден за авансово плащане, такова не е извършено от Ползвателя, договорът му с Доставчика се счита прекратен от следващия ден, като в този случай за последния не възникват никакви задължения. Доставчикът може да изпрати съобщение в електронна форма на Потребителя, че договорът е прекратен.

(5) В случай, че при избран способ за плащане чрез наложен платеж, Ползвателят не заплати съответната цена, договорът се счита прекратен незабавно и последният дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на неплащането

(6) Ако в срок до 3 дни от получаване на заявката на Ползвателя Доставчикът не я потвърди по предвидения в чл.10, ал.1, т.7 или съответно чл.10, ал.2, т.6 начин, се счита че същата е не е приета от последния и няма сключен договор.

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11. (1) Ползвателите заявяват получаването на предлаганите продукти и заплащат дължимото възнаграждение, а Доставчикът се задължава да прехвърли собствеността и да достави стоките и/или да предостави услугите в съответните с заявените и дължими количества, качества и срокове.

(2) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за предоставяне на продуктите, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със продукти за покупка.

(3) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(4) В случай, че Ползвателят и Доставчикът са сключили договор за предоставяне на услуги/услуга, при необходимост Доставчикът изпраща на електронната поща на Ползвателя допълнителна информацията за предоставяната услуга.

(5) Правата на Ползвателите във връзка с предоставените продукти се упражняват отделно за всеки сключен договор. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. Упражняването на правата във връзка с предоставена услуги не засяга и няма действие по отношение на договорите за представяне на други услуги. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от определен продукт не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки и/или договорите за предоставяне на услуги, доставени или предоставяни на потребителя.

Чл.12. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба на стоки или предоставяне на услуги, Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и продукта, по отношение, на които упражнява правата.

Чл.13. Ползвателят заплаща цената за отделните договори за покупко-продажба на стоки и/или договорите за предоставяне на услугите наведнъж при заявяването им чрез предлаганите от Доставчика начини обявени на интерфейса на страницата на menuschool.bg.

V. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.14. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в menuschool.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл.15. Основните характеристики на стоките и услугите, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на menuschool.bg

(2) Цената на стоките и услугите е с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на menuschool.bg

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, когато за тях е изрично посочено, че не са включени в цената на стоките се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора със съобщението по чл.10, ал.1, т.7 или по ал.10, ал.2, т.6;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством страницата на Доставчика на menuschool.bg

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на menuschool.bg преди сключването на договора за покупко-продажба на стоки или преди сключването на договора за предоставяне на услуги.

Чл. 16. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка, както и договори за предоставяне на услуги.

(2) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 1000/хиляда/ лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 17. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (храни и напитки);

– за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

– за всяка, поръчана от Потребителя стока, която е била разопаковани и/или отворени от него и това е засегнало количествените и качествените и характеристики;

(2).1. стойността на ваучер за кулинарен курс или покупка на право за участие в кулинарен курс, могат да се върнат само до 10 дни преди обявената дата за провеждане на съответния курс.

(3) В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 10 работни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(4) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(5) Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе.

Чл.18. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя чрез страницата на Доставчика на menuschool.bg или по предвидения в настоящите общи условия начин.

(2) В случай че Ползвателят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 10 /десет/ работни дни, считано от датата, следваща изпращането на потвърждението за приемане на поръчката от Доставчика до Потребителя чрез сайта на Доставчика menuschool.bg.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 10 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок или изпълнява поетото задължение в срока определен за начален при предоставяне на услуга, а Ползвателят е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване.

(2) При отказ за получаване на стоката от страна на Ползвателя, отказът се счита за неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Ползвателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ползвателят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Чл.20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:

– особен вкус на хранителните гурме продукти, когато са доставени в срока на годност и съгласно изискванията за съхранение;

– наличие на механизми за автоматично или улеснено премахване на защитната мембрана на предлаганите стоки

– доставените ваучери и други подобни са с различна информация за провеждане на място, дата, час на определено събитие, когато доставката е осъществена преди или по време на промяна на някои от изброените критерии, променени по независещи от Доставчика причини. В случай на промяна, описана в преходното изречение, предимство има информацията публикувана на интерфейса на страницата на menuschool.bg.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика едностранно, за което последният е длъжен да уведоми по подходящ начин всички Ползватели на menuschool.bg.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика или

В) с изричното им приемане от Ползвателя чрез вписване в профила му в сайта на Доставчика.

Чл.25. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията или при заявка на предлагани от Доставчика продукти. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл.26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.menuschool.bg  заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.27. Договорът на Ползвателя с Доставчика, освен в предвидените в настоящите общи условия случаи, се прекратява:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. всеки сключен договор с Ползвателя се прекратява при изпълнение на задължението на Доставчика за доставяне на стоката при приемането и от на Ползвателя.и/или при предоставена услуга в уговорения срок, както и на трето лице от името на Ползвателя.

3. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

6. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на menuschool.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба или за предоставяни услуги остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл.28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва menuschool.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

IX. ОТГОВОРНОСТ

Чл.29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл.30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл.31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на menuschool.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика и/или сключване на договори за предоставяне на услуги.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което menuschool.bg не е достъпен поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в menuschool.bg, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите.

(5) Доставчикът не носи отговорност за влиянието на продуктите предлагани от Доставчикът при условие, че същите са доставени в срок и състояние годно за употреба.

Чл.32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба или на договори за предоставяне на услуги, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.33. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях без изрично съгласие от двете страни. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл.34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл.35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл.36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл.37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.05.2018 г.

XI. ПРАВИЛА ЗА ПОКУПКА НА КУЛИНАРЕН КУРС

Условия при покупка на курс от menuschool.bg

Чл. 38. Ако сте възпрепятствани да посетите конкретен кулинарен курс, можете да се запишете на друг такъв от програмата на кулинарното училище, но това трябва да стане не по-късно от 10 дни преди началото на курса, който няма да можете да посетите.

Чл. 39. Ако сте възпрепятствани да посетите курса и ни уведомите до 10 дена преди началото му, заплатената сума ще ви бъде възстановена, ако не желаете да се запишете на друг курс.

Чл. 40. Ако се откажете в периода между 10-ия и 5-ия ден преди началото на курса, ще ви бъде възстановена половината сума.

Чл. 41. Ако се откажете от участие в курса до 5 дни преди началото му или след като той вече е започнал, сумата няма да ви бъде възстановена.

Чл. 42. Ако желаете, може да предоставите правото за посещение на курса на друг.

Чл. 43. Ваучерите за покупка на кулинарен курс са в хартиен и електронен вариант и са валидни 6 месеца от датата на издаване.

Чл. 44. Когато ваучерът е за курс по избор, притежателят му трябва да се регистрира за желан кулинарен курс като се свърже с Кулинарно училище Меню по телефона или чрез сайта menuschool.bg за да запази място за участие според интереса си и наличните места и курсове в програмата.

Чл. 45. Сума по закупен ваучер за курс се възстановява по горните условия но само на лицето, поръчало ваучера, а не на неговия приносител по същия начин, по който е направено плащето.

XII. КУЛИНАРНО УЧИЛИЩЕ МЕНЮ

Чл. 46. Меню – кулинарно училище ООД организира и провежда любителски кулинарни курсове. По време на курсовете участниците са обучавани да готвят от и под надзора на един или няколко опитни инструктори.

Чл. 47. Меню – кулинарно училище ООД не издава каквито и да е документи, които да удостоверяват завършен клас, етап, степен на образование или придобиване на квалификация в областта на готварството и кулинарията.

Чл. 48. Меню – кулинарно училище ООД се грижи кулинарните курсове, които организира, да бъдат провеждани в съответствие с общоприетите изисквания и стандарти за безопасност. Но  Меню – кулинарно училище ООД не гарантира, че при провеждане на кулинарните курсове няма да настъпят вреди за Ползвателя. С приемането на тези Условия за ползване Ползвателят декларира, че участието в кулинарните курсове ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а Страните се съгласяват, че Меню – кулинарно училище ООД не отговаря за претърпени от Ползвателя при участие в кулинарните курсове вреди, освен ако същите са причинени от Меню – кулинарно училище ООД умишлено или при проявена груба небрежност. Меню – кулинарно училище ООД не носи отговорност за претърпени от Ползателя при участието му в кулинарен курс вреди, настъпили в резултат на неизпъление от негова страна, на общите условия за безопасност.

Начин на доставка

Начин на доставка

Доставката се извършава на територията на цялата страна, с куриерски фирми. В повечето случаи това са Econt (за София) и Speedy (за страната).

При поръчка на нематериален продукт: ( кулинарен курс)

  • кулинарен курс – при получаване на Вашето плащане, нашата система автоматично Ви включва в списъка с участниците в конкретния курс. В този случай не очаквате доставка от куриер, освен, когато сте избрали условие на плащане – с наложен платеж. Когато закупеният от Вас кулинарен курс е за подарък, тогава ще получите подаръчен ваучер (на файл) на посочената от Вас електронна поща. В тези случаи, в полето за забележки, задължително посочете, че желаете подаръчен ваучер, както и името на лицето, което ще посети курса.

Срокове на доставка:

Поръчките се доставят на посочен от Вас адрес в рамките на 3 работни дни, считано от датата на получаване на плащането. За плащания, получени след 17 часа или в почивен ден, срокът започва да тече от следващия работен ден. За поръчките с наложен платеж, срокът започва да тече в момента на приемане на поръчката или ако поръчката е направена след 17 часа или в почивен ден от следващия работен ден.

Цени на доставка:

  • безплатна доставка при поръчка общо за над 170 лв
  • цена за доставка в страната до офис на куриерската фирма – според тарифата на избраната куриерска фирма
  • цена за доставка за доставка в страната от врата до врата – според тарифата на избраната куриерска фирма
  • такса наложен платеж – 5.00 лв за всички поръчки при условие на плащане – наложен платеж

Начини на плащане:

С банкова карта през ВПОС /виртуален пос терминал/( услугата предстои да бъде активирана).
Ако изберете начин на плащане с банкова карта, автоматично ще бъдете пренасочени към системата за виртуално разплащане с карти. Следвайте инструкциите стъпка по стъпка.

Банков превод
Банковият превод се осъществява от банкова сметка към банкова сметка на Меню – кулинарно училище ООД или чрез внасяне на необходимата сума в банков клон на която и да е търговска банка.
В платежния документ задължително трябва да присъства номерът на поръчката.

IBAN  BG29RZBB91551014672609
Райфайзен

Меню – кулинарно училище ООД

Основание за плащане: поръчка №……

Наложен платеж
Наложеният платеж е начин на плащане, при който заплащате на куриер поръчаната от Вас стока (+ цена за доставка) в момента на получаването. Оригинален платежен документ се доставя заедно със стоката. Получаването на пратката се удостоверява чрез Вашия подпис.
От куриерска фирма ще изпратят съобщение на посочения от Вас телефон за контакти, за да Ви уведомят приблизително кога да ги очаквате на адреса. При плащане с наложен платеж се начислява такса от 5 лв.

Плащането трябва да се извърши най-късно до три работни дни след постъпването на поръчката във menuschool.bg. Ако дотогава не е постъпило плащене, поръчката се счита за отказана.

Всички цени в menuschool.bg са с ДДС.

 Отказ от направена поръчка и възстановяване на суми във връзка с извършени плащания

 При отказ от направена поръчка, сумите се възстановяват в съответния размер/за посочените по-горе срокове в Условията за покупка на кулинарен курс/ по същия начин, по който е направена покупката – с банков превод, с банкова карта или в брой в срок от 10 работни дни от отказа.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 10 работни дни.